Si no veus correctament aquest missatge, si us plau, clica aquí
Cleries
linia

NOTA INFORMATIVA DESPRES DE L’ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET LLEI 20/2022, DE 27 DE DESEMBRE DE MESURES EN RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA GUERRA D'UCRAÏNA I DE SUPORT A LA RECONSTRUCCIÓ DE L'ILLA DE LA PALMA I A ALTRES SITUACIONS DE VULNERABILITAT.

El 29 de març de 2022 el Consell de Ministres va aprovar mitjançant el Reial Decret Llei 6/2022, una sèrie de mesures urgents en resposta a les conseqüències econòmiques i socials provocades per la guerra d’Ucraïna.

Dins d’aquest paquet de mesures, concretament a l’article 46 del citat text legal s’establia una limitació respecte a l'increment màxim de l’actualització de les rendes dels arrendaments d’habitatge durant el període comprès entre la data d’entrada en vigor del Reial Decret Llei d’aquell moment, és a dir, entre el 31 de març i el 30 de juny 2022. Limitació la qual es va prorrogar fins a 31 de desembre de 2022 en virtut del Reial Decret-llei 11/2022, de 25 de juny.

 Ara, el Govern, novament ha decidit prorrogar aquesta mesura fins a 31 de desembre de 2023, mitjançant l’aprovació del Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. Decret molt extens on podem trobar les mesures que afecten a temes relacionats amb l’habitatge habitual  en els articles  67  a 71 (pag 87 a 93).

NOVETAT: Pròrroga extraordinària dels contractes d’arredament d’habitatge habitual (art. 71).

El llogater pot demanar una pròrroga extraordinària del contracte per un període de 6 mesos, període en el qual es mantindran les mateixes condicions pactades per les parts. Petició que haurà d’esser acceptada per la propietat. Si que en aquest cas el propietari te dret a actualitzar la renda del contracte aplicant el 2% fixat per llei.

Excepció: No serà procedent aquesta pròrroga, quan l’arrendador interessi recuperar l’habitatge per destinar-ho al seu habitatge habitual, segons els termes establerts a l’article 9.3 de la LAU.

A qui afecta?

  • A tots aquells contractes d’habitatge subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994. Per tant no és aplicable als contractes fruit de normatives anteriors (rendes antigues).
  • Que arribin al seu venciment entre el 28 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023. (finalitzin ja sigui en el període de prorroga obligatòria, és a dir, un cop l'arrendament aconsegueixi una durada mínima de cinc anys, en el cas que l’arrendador fos una persona física o de set anys si l'arrendador fos persona jurídica o en prórroga legal tàcita, és a dir, un cop hagin transcorregut els 3 anys més obligatoris prevists a l’art. 10.1 de la Llei d’Arrendaments Urbans.

                  

 

Linkedin       Twitter     Facebook

Copyright © 2022 Cleries Administració de Finques SLU
C/ Casp 118 · 120 · 08013 · Barcelona
finques@cleries.com · www.cleries.com
Telf: 932 700 055

Donar-se de baixa